31 janvier 2009

Julius Krekel

Julius Krekel, Ziek; Eene moeder; Hertetolken
(Gent: Plantyn, 1910)
"Flandria's Novellen Bibliotheek," no. 118)


Jul Krekel, Een mysterieuse schaduw
(Rousselare : drukk. Deraedt-Verhoye, 1912)
Tooneelbibliotheek, nr 58

Jul Krekel, Gustaaf van de Woestijne
(Rousselare : drukk. Alfons Deraedt-Verhoye, 1913)
Overgedrukt uit Onze Stam, 1913, nr 6

Jul. Krekel, Met z'n oogen open
(Leuven : drukkerij L. Timmermans-Deknop)
Collatie : 61 bldz ; In-8°


135 Laken, oktober/november 1912
Waarde Vriend,

Er zijn toch menschen die de onbeschaamdheid wat ver drijven! Die Pausaers (Jul Krekel) verwijst niet alleen U, maar ook Robbers naar mij. Nochtans heb ik alles gedaan om hem kwijt te geraken, en hij heeft wel begrepen dat ik hem schuw, vermits hij-zelf mij niet meer groeten durft...

Het is een indringer en een Streber, en zijn roman, die ik inderdaad gelezen heb, is een ongelooflijk produkt van het laagste erotisme. Gij weet wel dat ik niet bang ben van een beetje zinnelijkheid; maar wat Krekel biedt is lage pornographie, die de laatste der Fransche... speciale auteurs zou doen blozen. En dit zou ik nog over het hoofd zien, bood Krekel maar Kunst. Maar 't eerste deel is onbeholpen afkooksel van Querido, en de rest naäperij van Teirlinck. Ik heb er ook, niet zonder verbazing, gezien dat het de ellendeling gelukt is, mijn eigen stijl te verkrachten... Trouwens: volslagen gebrek aan taalkennis, aan constructie.

Ik kan u geen anderen raad geven dan deze: hebt gij wat tijd over en lust wat ónstichtelijke literatuur te genieten, vraag dan het handschrift...

[...]

Vrouw en kind stellen het goed, - ik véel minder. Ik ben erg overspannen, zou rust moeten nemen. Maar hoe? Er dreigt meer en meer werk...

Tot binnen kort dus! Met hartelijken groet

Uw

Karel van de Woestijne

P.S. Een advokaat heeft mij onlangs een belangrijken dienst bewezen, - wil er echter geen geld voor aanvaarden, maar vraagt als honorarium het stel van mijne werken, bij U uitgegeven. Zoudt gij mij het genoegen willen doen, ze bij het pak der presentexempl. van ‘Interludiën’ te voegen? Ik zou er U zeer dankbaar voor zijn! De prijs verrekenen wij dan wel. - Bleven de ‘Interludiën’ dan nog lang uit, dan wilt gij de boeken misschien rechtstreeks laten zenden aan Mr. Carl Verwilghen, 10, Place Loix, St Gillis - Brussel. Natuurlijk kan hij dan wel het port betalen.


In de uitgave van de brieven van Karel van de Woestijne, ‘Altijd maar bijeenblijven’. Brieven aan C.A.J. van Dishoeck, 1903-1929, editie bewerkt door Leo Jansen en Jan Robert (Letterkundig Museum, Den Haag / Bas Lubberhuizen, Amsterdam 1997) staat een treurige noot: 'Pausaers hebben wij niet kunnen achterhalen; onder de naam Jules - respectievelijk Jul - Krekel verschenen: Ziek. Eene moeder. Hertetolken (1910) en Een mysterieuze schaduw (1912)'

Laten wij met Pansaers zeggen: PAN PAN AU CUL DE NEGRE !

Aucun commentaire: